Obchodní podmínky kurzu Culture Matters


1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.culturematters.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Culture Matters s.r.o.,
IČ: 03457991, DIČ: CZ03457991. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.

2. Objednávka
Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.culturematters.cz, bližší informace můžete získat na adrese: tereza@culturematters.cz nebo mario@culturematters.cz.
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.culturematters.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.
Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 9. těchto Obchodních podmínek.

3. Cena zboží, pokuty, faktury
Ve Shrnutí přihlášky najdete všechny ceny služeb na stránkách www.culturematters.cz, prodávající není plátcem DPH.
Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4. Způsob a forma platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

5. Zabezpečení
V případě zakoupení přístupu k libovolnému on-line kurzu na webu prodávajícího je vstup k uživatelskému účtu zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
V případě porušení této mlčenlivosti si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od této smlouvy a odebrání přístupu kupujícího do jeho uživatelského účtu, a to do 3 dnů po předchozím upozornění prostřednictvím emailu.

6. Dodací podmínky
Nakupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá přístup do členské sekce na webu www.culturematters.cz, kde budou každý týden zpřístupněna nová videa a další výukové materiály.

7. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od zahájení placeného kurzu Culture Matters, a to elektronickou formou na tento email: tereza@culturematters.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.
Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

8. Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

9. Ochrana osobních údajů
Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce do kurzu Culture Matters jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře Přihláška souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích, případně nabídce svých spolupracujících partnerů.

10. Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.